ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเพื่อจัดหาและติดตั้งสำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กองทุนนวัตกรรมทำความเย็น รายละเอียดแนบ ดังนี้ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเพื่อจัดหาและติดตั้งสำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กองทุนนวัตกรรมทำความเย็น รายละเอียดแนบ ดังนี้
ไฟล์แนบ:ดาวน์โหลด

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ