วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(1227)
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาหรือครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินในปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการประเมินในปีการศึกษา 2567 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาหรือครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดภาคเหนือ จำนวน 75 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการ วันทา กตัญญุตา บูชาครู (พิธีไหว้ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุนประเภทเรียนดี ความประพฤติดีและครอบครัวมีรายได้น้อย จำนวนเงิน 60,000 บาท จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีหน่วยงาน บริษัท มูลนิธิทุนการศึกษามอบให้ รวมจำนวนทุนทั้งหมด 33 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท ดังนี้ 1.เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ยากไร้ ด้อยโอกาส เงินจำนวน 20,000 บาท 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 2.บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 3.มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน Create Your Future Foundation : CYF ร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮี มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 50,000 บาท 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 4.โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนเงิน 8,000 บาท 8 ทุน 5.อาหารกลางวัน ๆ ละ 1 มื้อ ตลอดปีการศึกษา 1/2567 จำนวน 13 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา วันขาด ประจำปี 2566 และครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะตามโครงการเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสาระและเพื่อพัฒนาให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สามารถมีรายได้โดยอาจเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือพลังและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายต่าง ๆ ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือการคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจร ณ วิทยาลัยชุมชนตาก (ซอยโรงเรียนอนุบาลตากเก่า) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส และร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 📌 สำนักโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จำนวน ๓๐ แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุนโครงการฯ และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดขอบโครงการฯ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรถตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากและหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยเน้นเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอขอบพระคุณ แขวงทางหลวงตาก ที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวิทยาลัยฯให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตากได้ใช้บริการ นั่งพัก รอรถรับ-ส่งประจำทาง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับตัวแทน ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 3 นาย เข้ารับมอบผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารแม่’ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ นายไชยา ประพันธ์ศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย พร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางมานิศา เปรมสัย ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เป็นประธานในพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ