วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(918)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอนนต์ จีนใจเย็น นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานก่อสร้าง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการต่อประกอบมุมไม้ โดยมีครูผู้ควบคุม นายณัชพล หะยาจันทา เข้าร่วมการแข่งขัน National Competition 2023 Worldskills Thailand วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้กล่าวต้อนรับ พบปะ และให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านการเรียน รายวิชาและหลักสูตร ทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตาก 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 พร้อมด้วย นักเรียน ระดับชั้น ปวช. เข้ารับฟังการสัมมนาฯ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 59 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลในอดีต และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ตลอด 59 ปีที่ผ่านมา ณ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการมีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ของตนเอง ทั้งการเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น และ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้กล่าวต้อนรับ พบปะ และให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านการเรียน การแต่งกาย ทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Show & Share) ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้อสอบออนไลน์ด้วยระบบ Edr โดยผ่านการประชุม Zoom โดยมี นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าอบรมในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมครู วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 3/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ สำแดง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ