วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(698)
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก บริจาครถตู้นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2171 ตาก หมายเลขเครื่อง 2L - 3646520 หมายเลขตัวถัง Lll112 - 0072993 ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน ผู้รับมอบรถตู้นั่งส่วนบุคล โดย นางอัญชัญ ครุฑแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาส และกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 พะเยาเกมส์ รอบชิงชนะเลิศ ทีมนักกีฬา วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ให้กับ - นางสาวยวิษฐา สอนสาลี ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มวยสากล ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 75 กก. (หญิง) - นางสาววันวิสา เกตุสูงเนิน ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 60 กก. (หญิง) - นายณัฐพงศ์ วิมล ปวช 1 สาขาวิชาช่างยนต์ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 48 กก. (ชาย) - นางสาววิชญา ตารินทร์ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 51 กก. (หญิง) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Show & Share) ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมี นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าปฐมนิเทศรับฟังการแนะนำข้อมูลความรู้ ข้อกำหนด ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยมี หัวหน้างานแต่ละงานให้ความรู้รายละเอียดของงานเพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อสอบถาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานโครงการฯ วิทยากรบรรยาย โดย ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ และ อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ หัวหน้างาน, หัวหน้าแผนก เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง โครงการก่อสร้างอาสาพัฒนา โรงเรียนบ้านแม่จวาง โดย ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ