วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน


การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษา  และสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตรมัธยมศึกษา

         1. วิชาการขับรถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์   

         2. วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์             

         3. วิชาช่างผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม         

         4. วิชาช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น          

         5. วิชาอาหารขนม                

         6. วิชาศิลปประดิษฐ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   10  สาขางาน ปีการศึกษา 2559

          1. สาขางานช่างยนต์

              - สาขางานช่างยนต์ปกติ

              - สาขางานช่างยนต์ทวิภาคี

         2. สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

         3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

         4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

         5. สาขางานก่อสร้าง

         6.สาขางานช่างกลโรงงาน

         7. สาขางานการบัญชี

         8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         9. สาขางานการตลาด

         10. สาขางานการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   9  สาขางาน ปีการศึกษา 2559

          1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบปวช.)

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบม.6)

          2.  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ

          3.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          4.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

          5.  สาขางานก่อส้าง

          6.  สาขางานการตลาด

          7.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          8.  สาขางานการบัญชี

          9.  สาขางานการโรงแรม


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   10  สาขางาน ปีการศึกษา 2560

          1. สาขางานช่างยนต์

              - สาขางานช่างยนต์ปกติ

              - สาขางานช่างยนต์ทวิภาคี

         2. สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

         3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

         4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

         5. สาขางานก่อสร้าง

         6. สาขางานช่างกลโรงงาน

         7. สาขางานการบัญชี

         8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         9. สาขางานการตลาด

         10. สาขางานการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   9  สาขางาน ปีการศึกษา 2560

          1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบปวช.)

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบม.6)

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิ)

          2.  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ

              - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ (จบปวช.)

              - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ (จบม.6)

          3.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

              - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบปวช.)

              - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบม.6)

          4.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

              - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (จบปวช.)

              - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (จบม.6)

          5.  สาขางานก่อส้าง

              - สาขางานก่อส้าง (จบปวช.)

              - สาขางานก่อส้าง (จบม.6)

          6.  สาขางานการตลาด

              - สาขางานการตลาด (จบปวช.)

              - สาขางานการตลาด (จบม.6)

          7.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบปวช.)

              - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบม.6)

          8.  สาขางานการบัญชี

              - สาขางานการบัญชี (จบปวช.)

              - สาขางานการบัญชี (จบม.6)

          9.  สาขางานการโรงแรม

              - สาขางานการโรงแรม (จบปวช.)

              - สาขางานการโรงแรม (จบม.6)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   11  สาขางาน ปีการศึกษา 2561

         1. สาขางานช่างยนต์

         2. สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

         3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

         4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

         5. สาขางานก่อสร้าง

         6. สาขางานช่างกลโรงงาน

         7. สาขางานการบัญชี

         8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         9. สาขางานการตลาด

         10. สาขางานการโรงแรม

        11. สาขางานกราฟฟิก

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   9  สาขางาน ปีการศึกษา 2561

          1. สาขางานเทคนิคยานยนต์

          2.สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

          3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

           5.สาขางานก่อสร้าง

           6.สาขางานการตลาด

          7. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           8. สาขางานการบัญชี

           9.สาขางานการโรงแรม