ความร่วมมือ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑.    ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

          ๒.    ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

          ๓.    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          ๔.    จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          ๕.    ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

          ๖.    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ