งานบุคลากร


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑.    แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา 

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

          ๒.    จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

          ๓.    จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

          ๔.     ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

          ๕.    ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

          ๖.   ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น  การขอมีบัตร  ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง  การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึก  ผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

         ๗.   ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

         ๘.   การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

         ๙.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

         ๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

         ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

         ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ