เนื้อที่ของสถานศึกษา     จำนวน  15  ไร่  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองตาก

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น       11      หลัง     มีห้องทั้งสิ้น  92  ห้อง ได้แก่                                            

            1.  อาคารสำนักงานและหอประชุม                  จำนวน   1   หลัง    3   ห้อง

            2.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น              จำนวน   4   หลัง   69  ห้อง    

            3.  บ้านพักผู้บริหาร  7 - 8 หน่วย                   จำนวน   1   หลัง    2   ห้อง

            4.  บ้านพักครู  6  หน่วย                             จำนวน   2   หลัง   12  ห้อง

            5.  บ้านพักภารโรง  2  หน่วย                        จำนวน   3   หลัง     6  ห้อง

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ