ชื่ออัลบั้ม:“ ไม่ว่าจะอาชีวศึกษาหรือมัธยมศึกษา เราก็ไปด้วยกันได้ ” ... วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพร่วมกับโรงเรียนผดุงปัญญาจังหวัดตาก ... ภาพน่ารักๆ นักเรียนระดับชั้น ม.4 รร.ผดุงปัญญาและกับเพื่อนๆที่แยกย้ายมาเรียนสายอาชีพได้มาพบปะกัน ... 🎨🎬📸 “ ห้องเรียนอาชีพ ”🎨🎬📸 ....วิทยาลัยเทคนิคตากได้ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนผดุงปัญญา ร่วมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 นักเรียนจะเรียนวิชาปรับพื้นฐาน เก็บหน่วยกิตและสามารถต่อยอดการเรียนการสอน แนวทางการศึกษาต่อ รวมถึงสร้างอาชีพในอนาคตได้ Cr.โลโก้เรียนดีมีความสุข_ลุงต้นฅนดอย #เรียนดีมีความสุข #จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน #PRสอศ #วิทยาลัยเทคนิคตาก #PRวิทยาลัยเทคนิคตาก #สอศ #สพฐ #OVEC #OBEC จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ