วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
»ตาราง กำหนดการสั่งซื้อ เครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563
»กำหนดเปิด และ ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563
»ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
»ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
»วิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (หมวดเงินอุดหนุมนทั่วไป) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ตามรายละเอียดดังแนบ
»สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การจัดนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future
»วิทยาลัยเทคนิคตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 18 และ ปวส.2 รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 และ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ และมีพระสงฆ์สวดบทยันโต ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา ชาย หญิง กล่าวแสดงความประทับใจให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 18 และ ปวส.2 รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และ มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้ และ พิธีสู่ขวัญ นักเรียน นักศึกษา ฟังเทศโดยพระเขตฐวัชร์ วันท่าช้าง คณะผู้บริหาร ครู ผูกข้อมืออวยพร ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบรางวัลให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิชาชีพ (วิชาโครงการ) ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานปิดพิธี โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

....................................................

»ข่าวครูไทย