วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคตาก


1. วิทยาลัยเทคนิคตากได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
2. วิทยาลัยเทคนิคตาก ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 182 คะแนน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่
3. ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคตาก
4. โชว์ร้านในงานการจัดศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำนักงานการศึกษาธิการภาค 7 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก


5. ประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2560
6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจเพื่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจการทำบัญชี งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ของธุรกิจต่างๆการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจรางวัลการเขียนแผนธุรกิจในการข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ
เป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับชาติศิษย์เก่าบ่มเพาะ เมื่อจบมาแล้ว สามารถประกอบอาชีพออนไลน์ได้
7. ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(บ่มเพาะ)


8. อบรมการเขียนแผนธุรกิจ


9. กิจกรรมร้าน TTC Copy&Art โดยสาขาการตลาด
10. กิจกรรมร้าน TTC Coffee House โดยสาขาการโรงแรม
11. กิจกรรมร้าน TTC Car Wach โดยสาขาเทคนิคยานยนต์
12. กิจกรรมร้านน้ำดื่มตราวิทยาลัยเทคนิคตาก