วิทยาลัยเทคนิคตาก

 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคตาก


25. วิทยลัยเทคนิคตากต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพลอง ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก


24. วิทยาลัยเทคนิคตากผ่านเข้ารอบยี่สิบทีมสุดท้ายระดับประเทศ การเขียนแผนธุรกิจของสำนักงานมาตราฐานอาชีวศึกษา
23. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 3 ดาว นำเสนอผลงาน ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง
22. คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับสามดาว
21. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกาษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
20. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก


19. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561


18. วิทยาลัยเทคนิคตากรับสมัครผู้ที่สนใจทำธุรกิจ
17. นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก สามารถประกอบอาชีพได้ และสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา

1นางสาวศกลวรรณ เป็นพนักสัก นักศึกษาสาขาการตลาด เป็นเจ้าของกิจการขนมปังปิ้ง ตลาดกาดนั่งยอง ตลาดนัดต่างๆ2นางสาวนิชาภา เลิศสินพนากุล นักศึกษาสาขาการตลาด เป็นเจ้าของกิจการร้านขายผลไม้ตามฤดูกาล ตลาดดอยมูเซอ
16. การใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่บุคลคลภายนอกและภายในสถานศึกษา
15. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ร้านกาแฟ TTC Coffee House ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561


14. วิทยาลัยเทคนิคตากได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
13. วิทยาลัยเทคนิคตาก ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 182 คะแนน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่
12. ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคตาก
11. โชว์ร้านในงานการจัดศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำนักงานการศึกษาธิการภาค 7 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก


10. ประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2560
9. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจเพื่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจการทำบัญชี งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ของธุรกิจต่างๆการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจรางวัลการเขียนแผนธุรกิจในการข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ
เป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับชาติศิษย์เก่าบ่มเพาะ เมื่อจบมาแล้ว สามารถประกอบอาชีพออนไลน์ได้
8. การศึกษาดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ปีการศึกษา 2560


7. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกาษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
6. ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(บ่มเพาะ)


5. อบรมการเขียนแผนธุรกิจ


4. กิจกรรมร้าน TTC Copy&Art โดยสาขาการตลาด
3. กิจกรรมร้าน TTC Coffee House โดยสาขาการโรงแรม
2. กิจกรรมร้าน TTC Car Wach โดยสาขาเทคนิคยานยนต์
1. กิจกรรมร้านน้ำดื่มตราวิทยาลัยเทคนิคตาก