รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

การจัดการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจรายวิชางานจักรยานยนต์

นายสุพัฒน์  อยู่สุข

ü

 

2

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่อง พื้นฐานของเครื่องยนต์ สำหรับเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      ปีที่ 2

นายสุพัฒน์  อยู่สุข

 

ü

3

การแก้ปัญหานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ำเรื่องระบบประจุไฟ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์

นายสมโภชน์  จึงกระแพ

ü

 

4

การแก้ปัญหานักศึกษา ปวส.1/1 ก.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์  มีผลสัมฤทธ์ต่ำ เรื่อง การบริการมอเตอร์สตาร์ท    วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นายสมโภชน์  จึงกระแพ

 

ü

5

ปัญหาการเบิก-จ่ายเครื่องมือ ของนักศึกษาระดับชั้น     ปวช.1/1  แผนกวิชาช่างยนต์

นายนิมิตร  โพธารัตน์

ü

 

6

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัดและสกรู

นายนิมิตร  โพธารัตน์

 

ü

7

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู

นายสถิตย์พงษ์  จิตต์สำราญ

ü

 

8

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู

นายสถิตย์พงษ์  จิตต์สำราญ

 

ü

9

การฝึกระเบียบนักศึกษาในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้ตรงกับลักษะงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายแจ๊ค  น้อยสอนเจริญ

ü

 

10

การจำสมการความเค้นของวิชาความแข็งแรงของวัสดุ

นายแจ๊ค  น้อยสอนเจริญ

 

ü

11

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

สาขางานยานยนต์

นายพิเชษฐ์  เชยสุข

ü

 

12

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานสีรถยนต์ เรื่อง การใช้ปืนพ่นสีรถยนต์

นายพิเชษฐ์  เชยสุข

 

ü

13

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการทำงานของนักศึกษา ปวช.1/1 กลุ่ม 1 รายวิชางานจักรยานยนต์

นายณรงค์ศักดิ์  เกิดแสง

ü

 

14

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อโครงการ การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนโดยเงินบริจาคมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

นายณรงค์ศักดิ์  เกิดแสง

 

ü

15

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน           สาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 1

นายเกษม  สีหล้า

 

ü

16

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เรื่องน้ำมันเกียร์โดย การสอบแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/3 กลุ่ม 5

นายธณชัย  มูลเพ็ง

 

ü

 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

17

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1              สาขางานโครงสร้าง

นายมนตรี  ศรีสุริยะวรรณ

ü

 

18

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานนักเรียน ชั้นปวช.2  สาขางานโครงสร้าง

นายมนตรี  ศรีสุริยะวรรณ

 

ü

19

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.1          สาขางานโครงสร้าง

นายสัตยา  ยิ้มยวน

ü

 

20

การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียน ปวช.1/1 กลุ่ม 2  สาขางานโครงสร้าง

นายสัตยา  ยิ้มยวน

 

ü

21

การฝึกทักษะการอ่านสเกลมัลติมิเตอร์ แบบเข็มย่าน DCV และ DCmA ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์         ชั้นปีที่ 1/1 กลุ่ม 1

นางสาวอัญชลี  ชัยประเดิมศักดิ์

ü

 

22

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 2105-2007 วงจรดิจิตอล  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอัญชลี  ชัยประเดิมศักดิ์

 

ü

23

การพัฒนาการเรียนโดยการใช้ชุดฝึกให้ถูกวิธีระดับ      ปวช.1 สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายปรีชา  ฟักตั้ว

ü

 

24

การส่งงานของนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระดับ ปวช.1                    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายปรีชา  ฟักตั้ว

 

ü

25

การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชั้น ปวช.1/1 กลุ่ม 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

นางสาวอัชราภรณ์  ทองพุ่ม

ü

 

26

ฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

นายพัทธยศ  ปราจันทร์

 

ü

27

พฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาในรายวิชา           ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

นางอรวรรณ  เอกสินเสริม

ü

 

28

การแก้ปัญหาผู้เรียน รายวิชา อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมไม่มีทักษะในการเขียนแบบและถูกต้องตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

นางอรวรรณ  เอกสินเสริม

 

ü

29

การแก้ปัญหาการไม่รู้คำสั่งโปรแกรม Auto CAD ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์           ของนักศึกษา ปวช.2

นายณัฐพล  พิเศษสุข

ü

 

30

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2 เรื่อง สมดุลของแรง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายณัฐพล  พิเศษสุข

 

ü

31

พฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวัสดุงานก่อสร้างเทคนิคการทำงาน 1

นางสาวรัตนาภรณ์  เทศฉาย

ü

 

32

การแก้ปัญหาการไม่รู้คำสั่งโปรแกรม Auto CAD ในวิชางานเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานก่อสร้าง

นางสาวรัตนาภรณ์  เทศฉาย

 

ü

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

33

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาการบัญชี

นางนันทวัฒน์  ศิลวัตรพงศกุล

ü

 

34

“การศึกษาพฤติกรรมในขณะเรียน” ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) แผนกวิชาการบัญชี

นางนันทวัฒน์  ศิลวัตรพงศกุล

 

ü

35

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

นางสาวจุรีภรณ์  กันทะสาร

ü

 

36

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัดของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

นางสาวจุรีภรณ์  กันทะสาร

 

ü

37

การคำนวณวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) สาขางานการบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

นางชนกานต์  ยะกัน

ü

 

38

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาชีพการบัญชี โดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป

นางชนกานต์  ยะกัน

 

ü

39

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

นางจินตนา  แก้วมรกต

ü

 

40

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

นางจินตนา  แก้วมรกต

 

ü

41

การเปรียบเทียบทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลคำของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วนสอน

นางสาวอัญมณี  แสงสุข

ü

 

42

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (2204-2107) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการสาธิต

นางสาวอัญมณี  แสงสุข

 

ü

43

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการตลาด

นายวีระยุทธ  ด้วงบาง

ü

 

44

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน วิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการตลาด

นายวีระยุทธ  ด้วงบาง

 

ü

45

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินับและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขางานการตลาด

นางสาวเขมจิรา  วงษ์เป็ง

ü

 

46

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการส่งเสริมการขาย สาขางานการตลาด

นายณัฐวัฒน์  ศิริพันธุ์

ü

 

 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

47

การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายณัฐวัฒน์  ศิริพันธุ์

 

ü

48

การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชาศิลปวัฒนธรรมไทย  แผนกการโรงแรม

นางสาวณปภัช  นุนโฉม

ü

 

49

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานการโรงแรม

นางสาวณปภัช  นุนโฉม

 

ü

50

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการแสดงบทบาทสมมุติ

นางสาวขนิษฐา  สามารถ

 

ü

51

การศึกษาผลการใช้โปรแกรม CAI เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนแบบรายวิชา เขียนแบบเทคนิค

นายวรวิทย์  ไวยวิทยานนท์

ü

 

52

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน" ของนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.

นายไพทูล  หลวงแนม

ü

 

53

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”

นายไพทูล  หลวงแนม

 

ü

54

ความคิดเห็นการมีจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4 ในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล

ü

 

55

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง มารยาทชาวพุทธที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ปวช.

นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล

 

ü

56

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

นางสาวสุกัญญา  จรพรม

ü

 

57

การพัฒนาทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      ชั้นปีที่ 2

นางสาวสุกัญญา  จรพรม

 

ü

58

วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพเรื่องการเล่นลูกสองมือล่าง

นายสายัณห์  ยลนภาสว่าง

ü

 

59

วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพเรื่องการเล่นลูกสองมือล่าง

นายสายัณห์  ยลนภาสว่าง

 

ü

60

การศึกษาเพื่อวัดเจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขางานเทคนิคการเชื่อม

นางสาวอรสร  มั่นใจ

ü

 

61

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1

นางสาวอรสา  มั่นใจ

 

ü

62

ทักษะการอ่านอักษรคำควบกล้ำ ร ล ว ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นางสาวปวีณา  เครือจันต๊ะ

 

ü

63

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 8 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางสาวนันท์นภัส  ศรีชัยมงคล

 

ü

 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

64

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์     เรื่อง การใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางสาวนันท์นภัส  ศรีชัยมลคล

ü

 

65

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยใช้การนำเสนอโนมติผ่านกราฟระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นางสาวพรรณชม  บุญหนุน

 

ü

66

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นางสาวพรรณชม  บุญหนุน

ü