วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือนายสมชาย เจนพานิช นายมนูญ ใยบัวเทศ ดร.จุรี ทัพวงษ์ ดร.ประภาส เกตุไทย ดร.ชัด อินทะสี เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน: 12 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]